مناقصات بین المللی

بدون شک بخش قبل توجهی از تجارت خدمات در عرصه جهانی به شکل مناقصات بین المللی International Low Tender صورت می گیرد. از سوی دیگر بسیاری از شرکت های خدماتی، تجربه مشارکت در مناقصات بین المللی را ندارند. در معدود موارد حضور رقبای جدید در مناقصات خارجی نیز این شرکت ها به واسطه  مشکلات موجود در ساختارهای کاغذی Paper Structures نمی توانند اسنادی کامل و بدون عیب را تدارک دیده و متاسفانه اسناد ارسالی ایشان فاقد کیفیت Disqualified ارزیابی می شود.

یکی از زمینه های تخصصی فعالیت این شرکت، همکاری با بنگاه های علاقه مند برای بالا بردن احتمال موفقیّت در مناقصات بین المللی است. خاطر نشان می سازد، دامنه اصلی فعالیت این شرکت مدیریت صادرات در زمینه مناقصات بین المللی به تمهید سازوکارهای حقوقی و قانونی برای تسهیل حضور و ارتقاء امکان موفقیت شرکت ها در برنده شدن و بهینه سازیِ اجزای حقوقی بسته مناقصه بوده و این شرکت در زمینه پیشنهادات فنی دخل و تصرف نمی نماید.

مناقصات بین المللی