مناقصه تجهیز آزمایشگاه های آموزشی صنایع غذائی و آزمایشگاه های کنترل مواد غذائی، ازبکستان

تاریخ انتشار: 2022-01-21 18:45:38

نویسنده:

کشور ضرب الاجل هزینه اسناد تضامین فراخوان
ازبکستان 2022-02-08 ندارد BSD لینک دانلود