پنج مورد مناقصه مستقل تجهیزات پزشکی (به همراه کل اسناد مناقصه هر پنج مورد)، وزارت سلامت، عراق

تاریخ انتشار: 2021-09-10 09:48:20

نویسنده:

کشور شماره مناقصه  ضرب الاجل  هزینه ریجستری تضامین اسناد مناقصه
عراق  91/2021/45 2021-10-07 درج در متن اسناد درج در متن اسناد  لینک دانلود
 91/2021/53  2021-10-07  لینک دانلود
 91/2021/34/R  2021-10-06  لینک دانلود
 95/2021/39/R  2021-10-06  لینک دانلود
 95/2021/38/R  2021-10-06  لینک دانلود