درخواست پیشنهاد برای توسعه روستاهای هوشمند- گرجستان

تاریخ انتشار: 2021-09-01 23:04:09

نویسنده:

کشور تامین مالی/کارفرما ضرب الاجل اسناد تضامین
گرجستان  برنامه توسعه سازمان ملل 2022-06-02 N/A N/A

http://download.topemc.ir/TradeOps/000601/374.jpg