مناقصه خرید barocamera illuminator برای شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان - سوکار

تاریخ انتشار: 2021-08-24 22:38:56

نویسنده:

کشور ضرب الاجل  هزینه اسناد تضامین /ضمانتنامه  فراخوان
جمهوری آذربایجان 2021-09-14 59 منات آذری N/A لینک دانلود