مناقصه خدمات نگهداری تجهیزات (شیمیائی زدایی و گندزدایی) شرکت ملی شیمی قطر

تاریخ انتشار: 2020-11-10 18:40:59

نویسنده:

کشور  ضرب الاجل  قیمت اسناد ضمانتنامه
قطر 2020-12-23 1000 ریال قطر 136500 ریال قطر