مقاله آموزشی حمل ونقل و ترانزیت بین الملل - دکتر ملک رضا ملک پور

تاریخ انتشار: 2020-09-19 13:02:06

نویسنده: Admin

حمل و نقل و ترانزیت کالا همواره یکی از مهم ترین چالش های فرآیندخای تجاری و بازرگانی می باشند. همچنین این حیطه مملو از عبارات تخصصی است که علی رغم بار حقوقی بالا؛ برای فعالان اقتصادی نا آشنا هستند. مقاله آموزشی جناب آقای دکتر ملم پور (دکترای حقوق تجارت دریا) و یکی از مهم ترین صاحب نظران حمل و نقل (علی رغم تاریخ نسبتا قدیمی آن 1390) یکی از بهترین منابعی است که به زبانی ساده و قابل فهم این عبارات و بار حقوقی و فنی آنها را در حمل و نقل بین الملل بیان می کند. امید است که برای فعالان مفید باشد. 
 

لینک دانلود مقاله