توانمندسازی تجاری

تجربه شنان داده است که اکثر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط علی رغم داشتن سوابق صنعتی، تولیدی و خدماتی مناسب؛ نمی توانند سهم قابل توجه و ثابتی را از بازارهای هدف افراز نمایند. این بنگاه ها در مواجهه با رقبا معمولاً به راحتی از میدان رقابت به حاشیه رانده شده و در نهایت حذف می شوند. بررسی های چند ساله این شرکت نشان داده که دلیل اصلی این عارضه، ضعف ساختارهای برون مرزی این بنگاه ها است. از این روی برنامه یکپارچه ای تحت عنوان توانمند سازی برای این بنگاه ها تدارک دیده شده و قابل اجرا می باشد. مهمترین اجزاء این بسته عبارت است از:

  • بررسی ساختارهای تجاری و صادراتی شرکت متقاضی 
  • آموزش نیروی انسانی
  • عارضه یابی، بهبود و احیاء ساختارهای کاغذی
  • مانیتورینگ و رصد فعالیت دپارتمان صادراتی شرکت متقاضی
  • مدیریت رویدادهای تجاری شرکت متقاضی

 

توانمندسازی تجاری