شرکت مدیریت صادرات برتر ایران در سال 97 به انتخاب سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

شرکت مدیریت صادرات برتر ایران در سال 97 به انتخاب سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

نماد یادبود روز ملی صنایع کوچک سال 97 (انتخاب به عنوان مدیریت برتر سال)

نماد یادبود روز ملی صنایع کوچک سال 97 (انتخاب به عنوان مدیریت برتر سال)

داور بخش تجاری سازی جشنواره ربع رشیدی- آذر 97

داور بخش تجاری سازی جشنواره ربع رشیدی- آذر 97

صادر کننده منتخب استان آذربایجان شرقی در سال 1398

صادر کننده منتخب استان آذربایجان شرقی در سال 1398

گواهی نامه حضور در سمینار آموزشی نخوه ثبت بین المللی

گواهی نامه حضور در سمینار آموزشی نخوه ثبت بین المللی

گواهی نامه حضور درکارگاه آموزشی حمل  و نقل و ترانزیت کالا

گواهی نامه حضور درکارگاه آموزشی حمل و نقل و ترانزیت کالا

گواهی نامه خضور در کارگاه آموزشی اینکوترمز

گواهی نامه خضور در کارگاه آموزشی اینکوترمز

حضور به عنوان «منتور» در رویداد ماراتن صادرات - اصفهان - 1398

حضور به عنوان «منتور» در رویداد ماراتن صادرات - اصفهان - 1398

حضور در نمایشگاه بتگاه های کوچک و متوسط 2018 ، اُدیشا - هند

حضور در نمایشگاه بتگاه های کوچک و متوسط 2018 ، اُدیشا - هند

حضور و کارگاه آموزشی در نوزدهمین دوره نمایشگاه «ایران هلث» -تهران

حضور و کارگاه آموزشی در نوزدهمین دوره نمایشگاه «ایران هلث» -تهران

بنگاه برتر ءشرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی» در سال 97

بنگاه برتر ءشرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی» در سال 97

حضور در دومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی ایران

حضور در دومین دوره آزمون استخدام بخش خصوصی ایران