رتبه مدیریت صادرات

رتبه مدیریت صادرات

Asian Productivity Orginization

Asian Productivity Orginization

راه اندازی دفتر خدمات مشاوره خدمات مشاوره بازار یابی

راه اندازی دفتر خدمات مشاوره خدمات مشاوره بازار یابی

تقدیر نامه سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی

تقدیر نامه سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی

گواهینامه هفتمین کنفرانس و نمایشگاه تجاری Muslim Wrold

گواهینامه هفتمین کنفرانس و نمایشگاه تجاری Muslim Wrold

تقدیرنامه سمینار آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی برای سازمان نظام صنفی ساختمان

تقدیرنامه سمینار آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی برای سازمان نظام صنفی ساختمان

عضویت آقای «ناصر انزلی چی» به نمایندگی از مدیریت صادرات تاپ در سومین دور هیات مدیره «انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی»

عضویت آقای «ناصر انزلی چی» به نمایندگی از مدیریت صادرات تاپ در سومین دور هیات مدیره «انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی»

عضویت آقای «ناصر انزلی چی» به نمایندگی از مدیریت صادرات تاپ در دومین دور هیات مدیره «انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی»

عضویت آقای «ناصر انزلی چی» به نمایندگی از مدیریت صادرات تاپ در دومین دور هیات مدیره «انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آذربایجان شرقی»

ابلاغ قرارداد مطالعه بازارهای صادراتی برای خوشه کفش تبریز

ابلاغ قرارداد مطالعه بازارهای صادراتی برای خوشه کفش تبریز

ابلاغ قرارداد نظارت برمطالعه بازار خوشه سنگ تبریز

ابلاغ قرارداد نظارت برمطالعه بازار خوشه سنگ تبریز

گواهی نامه حضور در کارگاه تامین مالی بانک توسعه اسلامی

گواهی نامه حضور در کارگاه تامین مالی بانک توسعه اسلامی

گواهی سمینار آموزشی اصول و فنون و هنر مذاکرات تجاری

گواهی سمینار آموزشی اصول و فنون و هنر مذاکرات تجاری

گواهی سمینار ایجاد روابط حقوقی و قراردادی

گواهی سمینار ایجاد روابط حقوقی و قراردادی

تقدیر «رایزن بازرگانی ایران در عراق» از اولین قرارداد پیمانکاری با مدیریت آقای ناصر انزلی چی

تقدیر «رایزن بازرگانی ایران در عراق» از اولین قرارداد پیمانکاری با مدیریت آقای ناصر انزلی چی

لوح تقدیر مطالعه بازار صادراتی از ششمین همایش کفش

لوح تقدیر مطالعه بازار صادراتی از ششمین همایش کفش

لوح یادبود سخنرانان در هفتمین دوره کنفرانس تجاری کشورهای مسلمان - مالزی

لوح یادبود سخنرانان در هفتمین دوره کنفرانس تجاری کشورهای مسلمان - مالزی

گواهی خاتمه دوره آموزشی انرژی های تجدیدپذیر، وزارت اقتصاد و انرژی آلمان

گواهی خاتمه دوره آموزشی انرژی های تجدیدپذیر، وزارت اقتصاد و انرژی آلمان

خادم نمونه صادرات استان آذربایجان شرقی در سال 1389

خادم نمونه صادرات استان آذربایجان شرقی در سال 1389

حکم انتصاب دبیر میز سوریه (استان آذربایجان شرقی)

حکم انتصاب دبیر میز سوریه (استان آذربایجان شرقی)

تقدیرنامه سمینار آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی برای رایزنان بازرگانی

تقدیرنامه سمینار آشنایی با صادرات خدمات فنی و مهندسی برای رایزنان بازرگانی