ارائه آموزشی «مطالعات بازار صادراتی»

تاریخ انتشار: 2020-02-05 08:31:40

نویسنده: Admin

یکی از مهم ترین چالش های بنگاه های صادرات گرا، ضعف بازاریابی صادراتی می باشد. این ضعف خود ناشی از «مطالعات بازار» تک بُعدی حاکم در فضای کسب و کار ایران است. به بیان ساده تر؛ اکثریت قریب به اتفاق مطالعات بازار انجام یافته در ایران، فقط ارزش کتابخانه ای داشته و امکان ورود عملیاتی به بازار هدف را محقق نمی نمایند. در این «ارائه» سعی شده است که «کلیّات مطالعات بازار صادراتی» به زبان ساده بیان شود. طبیعی است که «فرآیند های بازاریابی» مانند مشارکت در نمایشگاه ها، B2B، رویدادهای تجاری و سایر مواردی از این دست؛ بعد از مطالعات بازار آغاز شود و به همین دلیل در این ارائه به این موارد پرداخت نشده است.

 

 لینک دانلود ارائه