متن فارسی قانون سرمایه گذاری ازبکستان به فارسی

تاریخ انتشار: 2018-01-11 11:05:24

نویسنده: Admin

بدینوسیله ترجمه متن کامل قانون سرمایه گذاری ازبکستان برای علاقه مندان ارائه می شود.

اخطار مهم: ارائه این متن در این پایگاه اینترنتی فقط از باب اطلاع رسانی بوده و از این روی مسئولیت هرگونه ضر و زیان ناشی از تغییرات آتی قانون،تفسیر مفاد آن در ترجمه فارسی و یا تعبیر مفاد آن توسط کارشناسان را که به هر شکل  به اشخاص ثالث وارد شود از این شرکت مدیریت صادرات، سلب و ساقط می نماید.

لینک دانلود متن فارسی قانون سرمایه گذاری ازبکستان