مناقصه تامین و به روز آوری روشنائی شهر آکتوبه با LED - قزاقستان

تاریخ انتشار: 2020-09-24 22:21:20

نویسنده:

کشور تامین مالی ضرب الاجل تضامین
قزاقستان بودجه محلی 2020-10-25 داخل اسناد