مناقصه های توسعه شبکه آب و برق روستائی- اوگاندا

تاریخ انتشار: 2020-09-22 10:25:59

نویسنده:

کشور تامین مالی ضربالاجل ضمانتنامه هزینه اسناد/ریجستری
اوگاندا آژانس همکاری های کره جنوبی داخل آگهی (بسته به مورد) داخل آکهی (بسته به مورد) ندارد

نکته مهم: حضور در این مناقصه نیازمند داشتن شریک اوگاندایی است.