فراخوان31 فرصت مناقصاتی (مشاوره، اجرا و تامین قطعات) در بخش آب عمان

تاریخ انتشار: 2020-09-21 11:45:19

نویسنده:

اداره امور آب عمان 31 مناقصه برای بخش آب این کشور در زمینه های مختلف فراخوان نموده است. آگهی فراخوان که شامل عنوان، هزینه اسناد و پیش نیازهای مشارکت است در زیر ارائه شده است.

نکات مهم:

1- کلیه پروژه ها از طریق بودجه محلی تامین شده اند.

2- پروژه های اجرائی نیازمند ریجیستر کردن شرکت و رتبه پیمانکاری و/یا مشاوره نزد وزارت تخطیط (برنامه ریزی) عمان است.