مناقصه تامین تجهیزات آزمایشگاه آب و خاک وزارت کشاورزی - بانک توسعه اسلامی - نیجریه

تاریخ انتشار: 2020-11-01 09:44:05

نویسنده:

کشور تامین مالی ضرب الاجل قیمت اسناد زبان اسناد فراخوان
نیحریه بانک توسعه اسلامی 2020-12-16 100000 فرانک آفریقایی فرانسوی  لینک فراخوان

 

 

لات شرح

 CFAمبلغ ضمانتنامه به فرانک آفریقایی  

1 تامین تجهیزات، نصب و را اندازی و آموزش آزمایشگاه مواد مغذی خاک، آب و گرانولومتری  1,000,000 
2 تامین تجهیزات، نصب و را اندازی و آموزش آزمایشگاه میکروبیولوژی 750,000 
3 تامین تجهیزات، نصب و را اندازی و آموزش آزمایشگاه آب خاک و کود 750,000 
4 تامین تجهیزات، نصب و را اندازی و آموزش آزمایشگاه اسپکترومتر جذب اتمی 1,500,000